Rytmus
mobile-image

Rytmus Musikskola

Kulturskolan för Nackabor

7-19 år

Vad är Rytmus musikskola?

Rytmus Musikskola

 

Kulturskolan för Nackabor i åldern  7-19 år

 

Rytmus elevreception

Vår elevreception är bemannad fram till kl.21.00 måndag-torsdag. Där får Rytmus elever hjälp med allt från information till att låna en gitarr eller annan utrustning som kan behövas under lektionen.

Undervisning i 30 min

Varje lektion på Rytmus musikskola är i minst 30 min. För de elever som vill utöka kursen är det också möjligt att få 60 minuters lektion/vecka. I ”Spela i band” kursen, så är lektionstiden 60 min/vecka.

Lokaler & utrustning

Rytmus undervisningslokaler är ljudisolerade och utrustade med den senaste tekniken.

Trummor. Vi har flera specialinredda rum för just trumundervisning. Det står alltid två kompletta trumset färdiga att spela på.

Bas/gitarr. Våra instrumentrum är ljudisolerade och utrustade med professionella förstärkare. Om någon av våra elever inte har möjlighet att ta med sitt instrument till lektionen så går det alltid låna en gitarr eller bas av oss.

Piano/keyboard. Våra undervisningsrum för piano/keyboard är utrustade med akustiska pianon och moderna keyboards.

Sång. Våra rum för sångundervisning är utrustade med keyboard/piano, mikrofoner, speglar, musikanläggning etc.

Musikproduktion. Vi använder oss av Rytmus datasalar eller studios där alla Mac datorer är utrustade med senaste tekniken och den senaste programvaran av Logic.

Spela i band. Vår ensembleundervisning bedrivs i någon av våra ljudisolerade och specialutrustade replokaler. Där finns en uppsättning med ”backline” (trummor, bas/gitarr-förstärkare, keyboard och PA-system) så att det går att börja repa inom 1 minut från att lektionen har startat.

RYTMUS | STOCKHOLM

Besöksadress: Experimentgatan 7

Postadress: Box 754, 131 24 Nacka

Tel vxl: 08-555 862 60

Ansvarig administratör: Tony Borg, +46 735 39 32 62.

E-post: info.rytmus.sthlm@rytmus.se, tony.borg@rytmus.se

Välkommen att kontakta oss om frågor gällande Rytmus musikskola.

Börja hos oss

Lokaler och utrustning

Rytmus elevreception

Rytmus elevreception är bemannad fram till kl.21.00 måndag-torsdag. Där får våra elever alltid hjälp, information eller låna något inför lektionen.

Rytmus musikskolas lokaler

Rytmus lokaler är ljudisolerade och utrustade med den senaste tekniken.

Trummor. Vi har flera specialinredda rum för trummor där det alltid finns två trumset färdiga att spela på.

Bas/gitarr. Varje instrumentrum är ljudisolerat och utrustat med bas/gitarr-förstärkare. Om någon av våra elever inte har möjlighet att ta med sitt instrument så går det alltid låna en gitarr eller bas. Detta hjälper Rytmus elevreception gärna till med.

Piano/keyboard. Varje undervisningsrum för piano/keyboard är utrustat med akustiska pianon och moderna keyboards.

Sång. Varje undervisningsrum för sång är utrustat med keyboard/piano, mikrofoner, speglar, musikanläggning etc.

Musikproduktion. Vi använder oss av Rytmus datasalar eller studios där alla Mac datorer är utrustade med senaste tekniken och nyaste programvaran. Vi utbildar våra elever på Logic musikprogram.

Spela i band. Vår ensembleundervisning bedrivs i någon av våra ljudisolerade och specialutrustade replokaler. Där finns en uppsättning med ”backline” (trummor, bas/gitarr-förstärkare, keyboard och PA-system) så att det går att börja repetera inom 1 minut från att lektionen har startat.

Så många spelar här

87

En utbildning som är anpassad efter varje elevs önskemål

Våra lärare anpassar alltid varje utbildning efter den nivå som eleven befinner sig på, då blir lärandet intressant, inspirerande och väldigt roligt.

Våra elevkonserter

För de elever som studerar hos oss och tycker om att spela ”live” inför publik, så erbjuder de eleverna att vara med och spela på Rytmus musikskolas terminsavslutningar. Då får varje elev bjuda in sina anhöriga som publik. Just nu laddar vi inför årets julkonsert i december. För de elever som inte känner för att vara med på scenen så går det lika bra att bara äta bullar, dricka saft och lyssna på när kamraterna framför sin musik.


Våra kurser

Våra kurser

Trummor. 30 min lektionstid/vecka.Vi erbjuder tre olika nivåer. Nybörjare, fortsättningskurs och avancerad.

Bas. 30 min lektionstid/vecka.Vi erbjuder en sammanhållen utbildning där vi startar från den nivån som du är på just nu.

Gitarr. 30 min lektionstid/vecka.Välj mellan akustisk gitarr eller elgitarr. Vi erbjuder tre olika nivåer. Nybörjare, fortsättningskurs och avancerad.

Keyboard. 30 min lektionstid/vecka.Vi erbjuder en sammanhållen utbildning där vi startar från den nivån som du är på just nu.

Piano. 30 min lektionstid/vecka.Vi erbjuder tre olika nivåer. Nybörjare, fortsättningskurs och avancerad.

Sång. 30 min lektionstid/vecka.Vi erbjuder fyra olika nivåer. Nybörjare, fortsättningskurs, avancerad och solosång.

Musikproduktion. 30 min lektionstid/vecka.Vi erbjuder två olika nivåer. Nybörjare och avancerad.

Spela i band. 60 min lektionstid/vecka. Varje deltagare får en anpassad undervisning efter egna önskemål. Vi bildar flera ”Spela i band”- grupper.

Varmt välkommen att börja hos oss


Nacka Kulturskola

 Rytmus musikskolas systematiska kvalitetsarbete

 Rytmus musikskolas uppdrag är att stödja varje barns och elevs lärande och utveckling. Vi skall sträva mot att skapa en likvärdig utbildning för alla elever i Rytmus musikskola.

Vad gör vi?

 • Vi följer regelbundet upp och utvärderar vår undervisning, våra resultat och elevernas nöjdhet.
 • Vi identifierar och planerar löpande förutsättningar som är nödvändiga för att nå våra elevers personliga mål och skolans undervisningsmål.
 • Vi utvecklar våra arbetsmetoder och kvalitetssäkrar våra processer.
 • Vi kompetensutvecklar kontinuerligt vår personal.

Hur gör vi detta?

 • Deltar i Nacka kommuns brukarenkät som skickas ut en gång per år.
 • Två gånger per år kommer vi med start läsåret 18/19 göra egna temperaturmätningar för att säkerställa att vi arbetar i enlighet med det som beskrivs ovan.
 • Rytmus musikskolas personal kommer få tid till att kollegialt samarbeta utifrån ”best practise” perspektiv, samt få möjlighet att möta kollegor från andra kulturskolor.
 • Under våren upprättas individuella kompetensutvecklingsplaner där medarbetarnas önskemål beaktas och ledningen styr adekvat kompetensutveckling mot enskild lärare

Vad erbjuder vi?

 • En likvärdig utbildning för alla elever.
 • Undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.
 • Vi erbjuder våra elever möjlighet att kunna påverka sitt lärande genom att medverka till att alla elever får ett reellt inflytande på̊ arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen.
 • Vi medverkar till att låta våra elever få pröva på olika arbetssätt och arbetsformer samt musicera med andra.
 • Vi uppmuntrar våra elever till att framföra sina synpunkter om undervisningen och låta eleverna tillsammans med läraren planera arbetet.

Rytmus musikskolas plan för kompetensutveckling och medarbetarnas utbildningsnivå

Rytmus medarbetare har det gemensamma att de är aktiva aktörer i Sveriges musikliv. Ofta har de även uppdrag internationellt. Då tjänsterna historiskt sätt har varit mycket små, för ett par år sen hade vår musikskola ca 30 elever, har det varit svårt att anställa medarbetare som har för tjänsten adekvat, behörig-givande utbildning. Det finns inte heller något krav från stat eller kommun att lärarna skall vara behöriga vid anställning som vid de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan. Då samtliga lärare på skolan har sin tjänst i vår musikskola som en del av sin inkomst, så är det svårt för arbetsgivaren att sätta krav på att kompensutveckling som leder till att adekvat examen för arbete i kulturskola erhålls. Dock, det är givetvis vår målsättning att sträva efter att anställa medarbetar med rätt formell utbildning.

Personalen genomgår regelbundet kompetensutveckling inom områdena normkritik och likabehandling.

Individuella kompetensutvecklingsplaner, som upprättas under våren 2018, kommer dels utgå från vad lärarna efterfrågar, dels vad som framkommer i enkätundersökningar att eleverna saknar samt även det som arbetsgivaren anser nödvändigt både på kollektiv och individuell nivå.

Samverkan med andra aktörer

Rytmus musikskola har förmånen att kunna samverka tillsammans med Rytmus gymnasium. Då Rytmus gymnasium har ett väletablerat samarbete med många artister och organisationer så bidrar detta till att utveckla vår musikskola på samma sätt.

Vad gör vi:

 • Clinics med föreläsningar för gymnasieeleverna där också elever från Rytmus musikskola är inbjudna. Exempel på föreläsningar är: Robert Wells (piano), Mats Ronander (sång, gitarr), Rebecca Meiselbach (trummor), Elin Sandberg (bas) etc.
 • Rytmus musikskola har tillgång till en gemensam elevreception med Rytmus gymnasium där det bl.a. går att låna musikinstrument. Även scener, lokaler, teknisk utrustning är något som Rytmus musikskolas elever har tillgång till.
 • Atrium Ljungberg i Nacka anlitar ibland Rytmus musikskola för events i Sickla centrum eller på Marcusplatsen.
 • Nacka kommun har även varit samarbetspartner i projekt där Rytmus musikskolas elever har deltagit bl.a. i kommunhuset.

Rytmus musikskolas värdegrund

 Rytmus musikskolas värdegrund utgår från en humanistisk grundsyn där människan som hel varelse är kreativ, praktiskt skapande och har förmåga till personliga ställningstaganden. Gemensamma estetiska upplevelser ger en stark gemenskap och ett tryggt sammanhang. Då är det möjligt att utmana och bli utmanad. Att vara elev i Rytmus musikskola ger möjlighet till nya perspektiv och berikar eleven på ett personligt plan.

Rytmus musikskola ska vara en inkluderande skola som är trygg för våra elever och fri från diskriminering, trakasserier, och annan kränkande behandling pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, socioekonomisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Rytmus musikskola har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling. All personal ska aktivt motverka och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier, och annan kränkande behandling, både direkt och indirekt. Personalen ska även med hänsyn tagen till elevens mognad, uppmuntra eleverna till att göra samma sak.

Det direkta arbetet mot diskriminering och kränkande behandling innebär att omedelbart agera vid kännedom om att någon elev utsätts för direkt, indirekt diskriminering eller kränkning, ha samtal med de inblandade och hitta varaktiga lösningar.

Det långsiktiga arbetet handlar om att utveckla hela skolans verksamhet, både undervisning och socialt bemötande, på så sätt att alla känner sig inkluderade och respekterade i skolans verksamhet.

Varmt välkommen till Rytmus musikskola.