×
 

Hoppa till innehållet

Elevhälsa

Elevhälsa börjar i klassrummet, därför är det av stor vikt att samtliga pedagoger har kunskaper om och arbetar för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för våra elever. Med ett elevfokus arbetar vi ständigt med att förbättra våra lärmiljöer i syfte att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Vår elevhälsa

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Personal med olika kompetenser arbetar tillsammans för att nå detta mål.

I skolans elevhälsoteam finns specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska samt skolpsykolog. Vår skolläkare ingår i vårt utvidgade elevhälsoteam och finns på skolan med viss regelbundenhet och när behov finns. Elevhälsoteamet träffas regelbundet för att identifiera utvecklingsområden, behov och insatser i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas lärande.

Elevhälsoteamets insatser sker på organisations-, grupp- och individnivå. Det kan till exempel handla om att se över hur stödinsatser ska organiseras, handleda personal eller att ge riktat stöd till elever, enskilt eller i grupp. Det riktade stödet sker i nära samverkan med mentor och undervisande lärare.

Två elever håller skrattande om varandra vid ett bord.

Kontakta vårt elevhälsoteam

Har du inte fått svar på alla dina frågor? Då är du välkommen att kontakta vårt elevhälsoteam. Kontaktuppgifterna hittar du via knappen nedan.