Vår syn på undervisning

På Rytmus Malmö lägger vi stort fokus på att samverka mellan kurser. Detta ger eleverna goda möjligheter att se sammanhang, förstå syftet och fördjupa sina kunskaper inom berört kunskapsområde. Vi ser inte de olika kurserna som isolerade öar utan ökar möjligheterna för eleverna att arbeta kvalitativt med flera olika perspektiv. I praktiken innebär det att eleverna får färre uppgifter, men kan arbeta med dem under längre tid och har möjlighet att fördjupa sig och uppnå en högre kunskapsutveckling.

Vi är också övertygade om att det som ger bäst möjligheter för eleverna att utveckla sina kunskaper är täta uppföljningar och därför delar vi upp läsåret i sex avstämningsperioder där eleverna får återkoppling på hur de ligger till gentemot kunskapskraven. Täta uppföljningar ger också elevhälsan goda förutsättningar att sätta in stöd i tid till de elever som behöver extra stöd i någon form. Utöver nämnda vinster med samplanering och täta uppföljningar så ger det även lärarna goda förutsättningar att arbeta med sambedömning och kollegialt lärande.